§1 Postanowienia wstępne

Sklep internetowy jest dostępny pod adresem internetowym https://sleepshield.uk/shop/ i prowadzony jest przez Alicję Finc z siedzibą w 57 Wootton Street, Bedworth, CV12 9DU, Wielka Brytania.

§2 Kontakt ze Sklepem

Kontakt ze sklepem należy prowadzić:
Adres e-mail: [email protected]
Telefon: 00447877930631
Adres do korespondencji: Alicja Finc, 57 Wootton Street, Bedworth, CV12 9DU, Great Britain

§3 Informacje ogólne

Wchodząc na tę stronę internetową lub składając zamówienie, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania z witryny internetowej, wszystkich obowiązujących praw i przepisów oraz zgadzasz się, że jesteś odpowiedzialny za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny ani uzyskiwać do niej dostępu. Materiały zawarte na tej stronie są chronione obowiązującymi przepisami prawa autorskiego.
Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

§4 Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkt, niezbędne są:
Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
Włączona obsługa plików cookies, z możliwością jej modyfikowania.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Ceny podane w sklepie są podane w funtach brytyjskich. Jeśli karta kredytowa klienta nie jest denominowana w GBP, ostateczna cena zostanie obliczona zgodnie z kursem wymiany obowiązującym w dniu realizacji transakcji przez wystawcę karty kredytowej.

§5 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:
Wejść na stronę sklepu,
Wybrać Produkt będący przedmiotem zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „dodaj do koszyka”;
Wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu e-mail, numeru telefonu oraz adresu na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki, wpisać dane do faktury, jeżeli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
Wybrać jeden ze sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 6 pkt. 3.

§6 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy zamówionego produktu:
Przesyłka pocztowa, przesyłka kurierska. Przesłanie zamówionych treści cyfrowych na wskazany adres e-mail, jako załącznik lub poprzez przekazanie linku.
Klient może skorzystać z następujących form płatności:
Paypal: [email protected]
Lloyds Bank: Alicja Finc Sort code: 30-94-99 Account number: 11366660
IBAN: GB97LOYD30949911366660 BIC:LOYDGB21499

§7 Wykonanie umowy sprzedaży

Zawarcie Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z §5 Regulaminu.
Po złożeniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosowanej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o utrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenia zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą wysłania przez Sprzedawcę powyższych wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa sprzedaży między Kupującym a Sprzedawcą.

Wykonanie płatności w systemie płatności elektronicznych ze względu na ich specyfikę możliwe jest jedynie bezpośrednio w procesie zakupowym.
Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie 2 dni roboczych, liczonego od terminu dokonania płatności.

§8 Prawo odstąpienia od umowy

Konsument może w terminie do 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Bieg terminu określonego w ust.1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Kupującemu lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
W przypadku Umowy, która obejmuje wiele produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od daty dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
Konsument może odstąpić od umowy, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 2.
W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
zwrotu płatności Sprzedawca dokona przelewem bankowym wskazanym przez Klienta, które nie będzie się wiązało dla Klienta z żadnymi kosztami, na co Klient wyraża zgodę.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
Brak możliwości odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu występuje w przypadku dostarczenia treści cyfrowych np. e-booków. W takim przypadku Konsument w trakcie zawierania umowy wyraża jednoznaczną zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi w momencie zawarcia umowy i tym samym traci prawo do odstąpienia od umowy.

W przypadku sprzedaży szkoleń, warsztatów, webinarów prowadzonych na żywo, umową sprzedaży objęte jest uczestnictwo w wydarzeniu opisanym w karcie produktu na stronie Sklepu.

§9 Dane osobowe w sklepie internetowym

Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca. SleepShield dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność Klienta. Jeśli poprosimy Klienta o podanie pewnych informacji, na podstawie których może zostać zidentyfikowany podczas korzystania z tej witryny, Klient może mieć pewność, że będą one wykorzystywane wyłącznie zgodnie z oświadczeniem o ochronie prywatności.

§10 Postanowienia końcowe

Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.